داوران

دکتر محمد نریمانی

دکتر عادل زاهد بابلان

دکتر جواد مصرآبادی

دکتر نادر حاجلو

دکتر  خلیل سلطان قرایی

دکتر نیلوفر میکائیلی

دکتر رضا عبدی

دکتر ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی

دکتر خلیل سلطان قرایی

دکتر  طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی

دکتر علی خالق خواه

دکتر مهدی معینی کیا