راهنمای نویسندگان

رعایت نکات زیر برای تنظیم مقاله الزامی است:

 • در قالب گزارش یک پژوهش علمی مبتنی بر ملاحظات روش شناختی جدید تدوین شود.
 • چکیده مقاله حداکثر در 150تا200 کلمه و در یک پاراگراف به زبان انگلیسی تهیه شود.
 • واژه­ های کلیدی(3 تا 6 واژه) در پایان چکیده انگلیسی ذکر شود.
 • اصل مقاله شامل مقدمه(بیان مسئله، مبانی نظری و پیشینه­ پژوهش، اهداف، سؤالات و یا فرضیه­ های پژوهش)، روش(جامعه‌ی آماری، اندازه نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزار پژوهش، نحوه‌ی اجرا و روش پژوهش و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها)، نتایج(جداول، نمودارها و نتایج حاصل از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی حداکثر 5 جدول)، بحث و نتیجه ­گیری(بحث روی نتایج پژوهش و مقایسه با نتایج قبلی و تبیین یافته­ ها، بیان محدودیت­ ها و پیشنهادها) و منابع باشد.
 • منابع مورد استفاده به ترتیب الفبایی نام خانوادگی براساس ضوابط APA در پایان مقاله تنظیم شود.
 • مجله در ویرایش، اصلاح و هم­اهنگ سازی اصطلاح علمی و یا تغییرهای ضروری مقاله آزاد است.
 • مجله در قبول یا رد مقالات دریافت شده آزاد است.
 • مسئولیت درستی هر مقاله به عهده­ نویسنده(گان) خواهد بود.
 • مقاله ­ ارائه شده نباید قبلاً در هیچ نشری ه­ای عیناً ‌چاپ شده باشد.
 • ارسال تعهدنامه‌ی کتبی از طرف نویسنده‌ی مسئول مبنی بر عدم ارائه‌ی مقاله به مجلات دیگر الزامی است.
 • عنوان مقاله و نام نویسنده(گان) به زبان انگلیسی همراه با رتبه­ علمی، محل کار، نشانی کامل، تلفن، آدرس پست الکترونیکی در صفحه­ ای مجزا از متن اصلی نوشته شود.
 • مقاله تایپ شده در محیط (word 2007) با قلم Times New Roman و حداکثر در 10 صفحه‌ی(20 سطری)  با حاشیه‌ی 5/2 و فاصله‌ی خطوط 2/1 باشد.
 •  فایل مقاله(یک فایل با ذکر مشخصات و یک فایل بدون ذکر مشخصات به همراه یک فایل مشخصات نویسندگان) با ثبت‌نام در سامانه‌ی www.rtbs.uma.ac.ir ارسال شود.