اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر نیلوفر میکائیلی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

nmikaeiliuma.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر علی خالق خواه

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

alikhaleggmail.com

مدیر داخلی

دکتر پرویز پرزور

روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

p.porzooruma.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

پروفسور محمد نریمانی

روانشناسی استاد ممتاز گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

narimaniuma.ac.ir

دکتر عادل زاهد بابلان

علوم تربیتی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

zaheduma.ac.ir

دکتر نادر حاجلو

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

hajloo53uma.ac.ir

دکتر خلیل سلطان قرایی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

soltantabrizyahoo.com

دکتر جواد مصرآبادی

روانشناسی تربیتی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

mesrabadiyahoo.com

دکتر مهدی معینی کیا

برنامه ریزی آموزش از دور دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

m_moeinikiuma.ac.ir

دکتر ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی

مدیریت آموزشی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ghasemzadeeyahoo.com

دکتر رامین حبیبی کلیبر

روانشناسی تربیتی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

habibikaleybargmail.com

دکتر نیلوفر میکائیلی

روانشناسی استاد گروه آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی

nmikaeiliuma.ac.ir

دکتر علی خالق خواه

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

alikhaleggmail.com

دکتر رضا عبدی

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

r.abdiazaruiv.ac.ir