اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی خالق خواه

دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=772&slc_lang=fa&sid=1&mod=scv
alikhaleggmail.com

سردبیر

دکتر نیلوفر میکائیلی

دکتری تخصصی روان‌شناسی استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=354
nmikaeiliyahoo.com
0000-0001-5510-5983

مدیر داخلی

دکتر پرویز پرزور

دکتری تخصصی روان‌شناسی استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=3622
p.porzooruma.ac.ir
0000-0002-2789-8661

کارشناس نشریه

آقای حسن طاهری

کارشناسی روان‌شناسی دانشجوی کارشناسی روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

hasantaheri.ir/
h.taheristudent.uma.ac.ir
0000-0002-7779-1934

اعضای هیات تحریریه

پروفسور محمد نریمانی

دکتری تخصصی روان‎شناسی استاد ممتاز گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=283
narimaniuma.ac.ir
0000-0003-2383-0974

دکتر عادل زاهد بابلان

دکتری تخصصی علوم تربیتی استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=279
zaheduma.ac.ir

دکتر نیلوفر میکائیلی

دکتری تخصصی روان‎شناسی استاد گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=354
nmikaeiliyahoo.com
0000-0001-5510-5983

دکتر نادر حاجلو

دکتری تخصصی روان‌شناسی استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=326
hajloo53uma.ac.ir
0000-0002-2935-7455

دکتر خلیل سلطان قرایی

دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?kh-soltan
soltantabrizyahoo.com

دکتر جواد مصرآبادی

دکتری تخصصی روان‎شناسی تربیتی استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

cv.azaruniv.ac.ir/mesrabadi/fa
mesrabadiyahoo.com
0000-0001-7717-2298

دکتر طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی

دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار گروه آموزشی مبانی تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد

javidi-d.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
tjavidiuma.ac.ir
0000-0001-5873-8743

دکتر علی خالق خواه

دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=772&slc_lang=fa&sid=1&mod=scv
alikhaleggmail.com

دکتر رضا عبدی

دکتری تخصصی روان‎شناسی دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

cv.azaruniv.ac.ir/rabdi/introduction/fa/
r.abdiazaruiv.ac.ir

دکتر مهدی معینی کیا

دکتری تخصصی برنامه ریزی آموزش از دور دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=372
m_moeinikiuma.ac.ir

دکتر رامین حبیبی کلیبر

دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1107
habibikaleybargmail.com

دکتر ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی

دکتری تخصصی مدیریت آموزشی دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

cv.azaruniv.ac.ir/ghasemzadeh/biography/fa/
ghasemzadeeyahoo.com
0000-0002-1428-2411