تماس با ما

آدرس مکاتبات پستی: اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، طبقه سوم، دفتر مجله نقد و نظریه پردازی در علوم رفتاری.

تلفن تماس: 04531505653 - 09018214421

دورنگار: 04531505653

آدرس پست الکترونیکی: rtbs@uma.ac.ir

آدرس سایت: http://rtbs.uma.ac.ir


CAPTCHA Image